Hoe wij ambities realiseren

Verandering komt enkel tot stand als er draagvlak is bij belanghebbende partijen. Alleen dan kan een project succesvol worden gerealiseerd.
Wecreate Consulting creëert draagvlak door mensen centraal te stellen, te betrekken, en gezamenlijk uitdagingen op te pakken. Wij brengen zo verandering tot stand en werken aan oplossingen voor morgen.

“Involve people, evolve perspective”.

Involve

Wecreate Consulting helpt haar opdrachtgevers om hun ambities te realiseren. Wij staan voor een aanpak die leidt tot verandering. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding.

We werken daarom allereerst aan het fundament van het project en de voedingsbodem voor verandering. Door het vaststellen van de omgeving waarbinnen het project wordt uitgevoerd en het in kaart brengen van de belanghebbenden.

Daarna doorgronden wij de verschillende belangen van alle relevante partijen. Ook impliciete behoeften komen op tafel. Wecreate Consulting betrekt partijen en werkt aan de convergentie van belangen. Zo komen we tot een gezamenlijke duurzame agenda.

Als belanghebbenden zich niet gekend en betrokken voelen in het proces kan dat leiden tot weerstand tegen het project. Wecreate Consulting voorkomt dit door in deze fase zorgvuldig te werken aan draagvlak. En dat verbetert de uitvoering van het project in de volgende fases.

Prepare

Wecreate Consulting voert onderzoek uit naar de ambities en probleemstellingen van opdrachtgevers. Dit is noodzakelijk om de projectdoelstelling en de randvoorwaarden voor de uitvoering te kunnen vaststellen.

Wecreate Consulting biedt afhankelijk van het soort project: een probleemanalyse, een nulmeting van de huidige stand van zaken, een benchmark van vergelijkbare projecten en een marktonderzoek of doelgroepenonderzoek. Dankzij deze informatie definiëren wij met opdrachtgevers het uitvoeringskader en de projectdoelstellingen.

Create

In samenwerking met de opdrachtgevers stelt Wecreate Consulting de uitvoeringsvorm van het project vast en implementeert het project. Wij baseren ons op onze analyse, de randvoorwaarden en de projectdoelstellingen. Het vergt de juiste competenties om een uitvoeringsmodel te selecteren dat goed aansluit op de ambities, kaders en de betrokken mensen.

Wij dagen onze opdrachtgevers uit om te komen met onconventionele concepten. Dit bewerkstelligen wij door het uitvoeren van creativiteit sessies. Hierbij is het doel om buiten bestaande kaders te denken en te komen tot nieuwe inzichten. We verbreden daarmee de oplossingsmogelijkheden en de keuze van uitvoeringsvormen.

Wij werken dit uit in een plan van aanpak en een organisatiemodel. De administratieve organisatie wordt vastgelegd in een project AO/IB. Dit wordt door ons geïmplementeerd bij alle bij het project betrokken belanghebbende partijen en de opdrachtgevers.

Mature

Na een gedegen voorbereiding staat voor Wecreate Consulting een excellente uitvoering van het project centraal, conform het plan van aanpak en de AO/IB. Wij borgen de strategische belangen van de opdrachtgevers door periodiek het project te herijken bij belanghebbenden.

Aansluiting van het project op de veranderende wereld is gevraagd om doelstellingen te kunnen behalen. Reflectievermogen en flexibiliteit zijn noodzakelijk om projecten tussentijds te kunnen bijsturen. Dit zit in de aanpak van Wecreate Consulting verweven. En door opdrachtgevers en belanghebbenden periodiek op dit onderwerp uit te dagen.

Het is essentieel dat belanghebbende partijen aangesloten blijven. Daarmee blijft draagvlak geborgd. Wij geven daarom belanghebbende partijen waar mogelijk een rol in de uitvoering van het project. Wij vragen belanghebbenden om mee te werken in een stuurgroep. En we hebben voldoende aandacht voor actieve communicatie met de achterban.

Evolve

De wereld staat niet stil. Wecreate Consulting borgt dat de ambities van opdrachtgevers ook op langere termijn gerealiseerd worden. Dat vraagt om een gedegen evaluatie van het project en doorontwikkeling van veranderprocessen. Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers met een duurzame inbedding van het project in bestaande en nieuwe structuren.

Hiervoor bieden wij onze opdrachtgevers onder andere: monitoring, auditing en evaluaties van uitgevoerde programma’s en projecten om zicht te krijgen op de gerealiseerde effecten.

En daar houden we niet op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dagen opdrachtgevers uit behaalde projectresultaten met de maatschappij te delen. Uiteraard doen we dit met oog voor de belangen van de opdrachtgever en in lijn met de gekozen communicatiestrategie.

error: Content is protected !!