Algemene Leveringsvoorwaarden

Datum: 22 februari 2021


Artikel 1 Definities
a) Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden van levering van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (hierna ook ‘Voorwaarden’).
b) Opdracht: Een door Opdrachtgever verleende opdracht tot uitvoering van diensten door Opdrachtnemer.
c) Opdrachtgever: De partij waarmee een overeenkomst voor de uitvoering van diensten wordt aangegaan door Opdrachtnemer.
d) Opdrachtnemer: Wecreate Consulting B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het KvKnummer 55040780.
e) Overeenkomst: Een overeenkomst waarmee Opdrachtnemer wordt verplicht tot het leveren van diensten aan een Opdrachtgever. Dit kan onder andere de vorm aannemen van een ondertekende offerte of een samenwerkingsovereenkomst.
f) Partij: Een van de partijen die de Overeenkomst tekent, te weten Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Tezamen aangeduid als ‘de Partijen’.
g) Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
h) Vertrouwelijke gegevens: Alle informatie waar enige mate van vertrouwelijkheid op rust. Persoonsgegevens vallen te allen tijde onder de categorie vertrouwelijke gegevens.

Artikel 2 Geldigheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer.
b) In het geval dat er sprake is van een conflict tussen een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, is de Overeenkomst altijd leidend ten opzichte van de Algemene Voorwaarden.
c) Op een Overeenkomst zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing of worden hierbij niet aanvaard. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken voor zover Partijen dit expliciet schriftelijk overeenkomen.
d) Indien een Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ondertekend, maar niet binnen 4 weken wordt ondertekend door Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan de Overeenkomst.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
a) Ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer.
b) Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop een Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
c) Opdrachtnemer beschouwt alle aan haar gegunde opdrachten als opdrachten aan Opdrachtnemer als organisatie, ook als Partijen vooraf de bedoeling hebben een bepaalde persoon een Overeenkomst te laten uitvoeren. Derhalve zijn artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW niet van toepassing.
d) Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
e) Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren.
f) Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van een Overeenkomst indien de Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.
g) Indien uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en/of extra honoraria, ontstaan door het door Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van door Opdrachtnemer verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever;
h) Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
i) Opdrachtgever staat ervoor in dat, indien de werkzaamheden van Opdrachtnemer worden uitgebreid naar werkzaamheden ten behoeve van aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen (in de zin van art. 2:24b BW), de Overeenkomst tussen Partijen en onderhavige algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op deze werkzaamheden.

Artikel 4 Geheimhouding
a) Opdrachtnemer is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van een Overeenkomst zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
b) Opdrachtnemer is, indien zij voor zichzelf optreedt in een civiele, tucht- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van een Overeenkomst kennis heeft genomen aan te wenden, voor zover deze naar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
c) Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit een Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op de Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een civiele, tucht- of strafprocedure.
d) Met betrekking tot intellectueel eigendom dat door Opdrachtnemer wordt vervaardigd bij de uitvoering van een Overeenkomst geldt tevens een geheimhoudingsplicht. Zie hiervoor artikel 7.

Artikel 5 Honorarium
a) In het uurtarief en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de binnenlandse reiskosten inbegrepen. De reistijd wordt voor 50% in rekening gebracht.
b) Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Indien deze onkosten of kosten voor ingeschakelde derden worden doorbelast aan de klant dienen hier vooraf afspraken over te worden gemaakt door Partijen.
c) De genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
d) Opdrachtnemer heeft het recht om de tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren op grond van het CBS consumenten prijsindexcijfer alle huishoudens. Deze aanpassing vindt nooit plaats als dat zou leiden tot lagere bedragen dan laatst geldende. Deze aanpassing vindt tevens nooit plaats indien de Overeenkomst drie maanden of korter geleden is aangegaan (art 6:236i BW).
e) Indien een Opdracht er (deels) uit bestaat dat Opdrachtnemer groepsbijeenkomst leidt of organiseert (bijvoorbeeld een workshop of training) en er is minder dan twee weken voor de beoogde bijeenkomst sprake van annulering of het verzetten van de bijeenkomst door Opdrachtgever zonder redelijk alternatief, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om 100% van de kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
a) Indien er sprake is van een adviesopdracht waarbij een vergoeding op basis van uren maal tarief is overeengekomen zal de Opdrachtnemer haar inzet per kalendermaand achteraf factureren onder opgave van het aantal in die maand gewerkte uren.
b) Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s (€), waarbij omrekening van andere valuta geschiedt tegen de middenkoers (zoals gepubliceerd door de ECB) die gold op de dag dat de vergoeding aan de Opdrachtnemer verschuldigd werd.
c) Indien de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn betaald zijn, is Opdrachtgever zonder dat daar enige ingebrekestelling voor nodig is, over het openstaand bedrag vertragingsrente verschuldigd, ter hoogte van 3%, berekend over het factuurbedrag per maand.
d) Indien betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen na het verstrijken van de betalingstermijn, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten tot de betaling (inclusief eventuele verhogingen als gevolg van niet-betaling) is voldaan.
e) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van vorderingen op Opdrachtgever komen ten laste van Opdrachtgever.
f) In het bijzonder geldt dat de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op minimaal 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 500 excl. BTW.
g) Indien Opdrachtgever op enig moment in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren dient Opdrachtgever dit onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.
h) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een Overeenkomst, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van de Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 7 Intellectueel eigendom
a) Enig intellectueel eigendom dat ontstaat bij het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer blijft exclusief eigendom van Opdrachtnemer.
b) Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren buiten wat is afgesproken binnen de Overeenkomst. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht in het kader van de Opdracht gecreëerde producten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
c) Door de Overeenkomst aan te gaan met Opdrachtnemer, geeft Opdrachtgever toestemming aan Opdrachtnemer om binnen het kader van de Opdracht de naam en/of het logo van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Opdracht te verwerken in relevante documentatie (bijvoorbeeld in communicatie-uitingen over de Opdracht).

Artikel 8 Privacy
a) Indien er bij het uitvoeren van de Opdracht Persoonsgegevens vanuit Opdrachtgever met Opdrachtnemer worden gedeeld dient er een verwerkersovereenkomst te worden opgesteld tussen
de Partijen. Indien hierover geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, blijft de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van deze Persoonsgegevens liggen bij de Opdrachtgever.
b) Indien er bij het uitvoeren van de Opdracht Persoonsgegevens worden uitgewisseld dient de verwerking en opslag van deze gegevens niet plaats te vinden door derden of in landen buiten de Europese Unie tenzij anders overeengekomen.
c) Indien er bij het uitvoeren van de Opdracht Persoonsgegevens worden uitgewisseld dienen er, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de verwerkingsdoelen en risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, door partijen passende technische en organisatorische maatregelen te worden genomen om een op het van toepassing zijnde risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en in stand te houden om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, niet-toegelaten verspreiding, ongeautoriseerde toegang dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
d) Partijen verwerken Persoonsgegevens die zijn verkregen binnen het kader van het uitvoeren van de Opdracht niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.
e) Partijen verlenen elkaar ondersteuning bij het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
a) Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor de uit deze fout voortvloeiende schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals in sub i, sub ii, en sub iii van dit artikel vastgelegd, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat:
i. In het geval van een adviesopdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft gefactureerd.
ii. In het geval van een Opdracht tot controle van financiële verantwoordingen is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht.
iii. In het geval van een Opdracht tot administratieve detachering, outsourcing of overige werkzaamheden, is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in de laatste 6 maanden van de Opdracht heeft gefactureerd.
b) In het geval er sprake is van een opdracht waarin verschillende soorten werkzaamheden – zoals onder het voorgaande lid beschreven – worden gecombineerd, dient er proportioneel naar het type verrichte werkzaamheden gekeken te worden naar de gefactureerde uren.
c) Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
d) Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen een maand nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
e) De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
f) Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 10 Keuze recht/forum
a) De overeenkomst tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter in het arrondissement Utrecht.