Privacyverklaring


Wecreate Consulting hecht veel waarde aan het beschermen van privacy. In de dagelijkse bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van onze opdrachten gebeurt het regelmatig dat wij persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe en waarom wij deze gegevens verwerken en hoe betrokkenen hun wettelijke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

Hoe wordt informatie verzameld?
Er zijn een aantal manieren waarop Wecreate Consulting persoonsgegevens verwerkt:

• Bij de uitvoering van onze opdrachten;
• Wanneer u contact met ons opneemt via onze website;
• Wanneer u onze website bezoekt;
• Bij het onderhouden van onze zakelijke contacten;
• Het doorlopen van sollicitatietrajecten met potentiële werknemers.

Hierbij geldt altijd dat wij ernaar streven om de betrokkenen wie het betreft zo transparant mogelijk te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?
Op basis van de door u verstrekte informatie worden de volgende gegevens verwerkt:

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Functie;
• Naam organisatie;
• Telefoonnummer;
• IP-adres.

Bij de uitvoering van onze opdrachten kan het voorkomen dat we meer gegevens verzamelen dan hierboven benoemd. In deze gevallen zullen wij van te voren altijd een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Doeleinden van de verwerking
We verwerken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, behoudens wanneer daar expliciet toestemming voor is verleend.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

• Contact met u op te kunnen nemen in het kader van onze dienstverlening;
• Contact met u op te kunnen nemen in het kader van een sollicitatietraject;
• Contact met u op te kunnen nemen in het kader van andere zakelijke belangen;
• U te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze dienstverlening;
• Aan onze wettelijke dan wel contractuele verplichtingen te kunnen voldoen;
• Klachten/geschillen op te lossen.

Afwijken van deze doelstellingen is alleen mogelijk, indien:

• Er op basis van een wettelijke verplichting, als antwoord op een rechterlijk bevel, een gerechtelijke of andere dagvaarding door de overheid of bevel of anderszins in samenwerking met wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties een basis voor is;
• Wecreate Consulting te goeder trouw denkt dat het gepast/noodzakelijk is om gegevens vrij te geven om:
1. Voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een aansprakelijkheidsstelling;
2. Onszelf of anderen te beschermen tegen een frauduleuze, beledigende of onwettige activiteit of gebruik;
3. Onze eigendommen of andere wettelijke rechten te beschermen, onze contracten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen.

Daarnaast houden wij ons het recht voor om gegevens te delen met direct gerelateerde ondernemingen en/of vennootschappen indien hier een gegronde reden voor is.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?
Om privacy optimaal te kunnen waarborgen is Wecreate Consulting wettelijk verplicht om technische en organisatorische maatregelen te treffen. Omdat de eisen die worden gesteld aan het technische beveiligingsniveau continu veranderen en omdat de genomen maatregelen continu worden doorontwikkeld is het niet mogelijk om hier een uitputtende lijst van alle technische en organisatorische maatregelen te geven.

Wel zijn er enkele algemene uitgangspunten waar wij ons aan houden:

• Gegevens worden niet langer of uitgebreider verwerkt dan noodzakelijk voor de doelen zoals vastgelegd in deze privacyverklaring;
• Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan strikte geheimhouding, behalve waar een betrokkene expliciete toestemming heeft gegeven voor het verbreken van deze vertrouwelijkheid;
• Indien wij op grond van een wettelijk voorschrift persoonsgegevens dient te verstrekken informeren wij de betrokkene onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking;
• Er wordt geborgd dat zo min mogelijk medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens;
• Persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie;
• Indien er sprake is van een (vermoedelijke) inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen wij ons inspannen om de betrokkene zo spoedig mogelijk te informeren over deze inbreuk, onverminderd de verplichting om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen (zie het kopje ‘contact’ in het onderstaande).
Daarnaast wijzen wij u erop dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Indien u een verzoek, klacht of vraag heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan ons compliance team: compliance@wecreateconsulting.com

Wijzigingen privacybeleid
Wecreate Consulting behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijden aan te passen op basis van gewijzigde wet- en regelgeving en/of nieuwe inzichten. Bekijk daarom deze privacyverklaring regelmatig.